heading-frise

Trafikksikkerhetshåndboken

Information in English here

Trafikksikkerhetshåndboken gir en oversikt over aktuell kunnskap om virkninger av 148 ulike trafikksikkerhetstiltak. Den er et uunnværlig hjelpemiddel for alle som arbeider med trafikksikkerhet, enten det er politisk, administrativt eller i forskning. Hovedfokuset i boken er hvor effektive tiltakene er for å redusere ulykker eller skader ved ulykker. Ulykkesstudiene som boken bygger på, er så langt som mulig oppsummert ved hjelp av metaanalyse.

Kontinuerlig oppdatering. Trafikksikkerhetshåndboken oppdateres kontinuerlig med aktuelle forskningsresultater. Reviderte kapitler legges fortløpende ut her på websiden hvor hele boken er gratis tilgjengelig. Trafikksikkerhetshåndboken ble tidligere utgitt som fysisk bok, men oppdateres nå kun på nett.

Historikk og finansieringspartnere

Arbeidet med Trafikksikkerhetshåndboken ble påbegynt i 1978 på Transportøkonomisk institutt etter initiativ av Trond O. Pedersen som faglig hovedansvarlig for den første utgaven. Arbeidet var en del av «Program for trafikksikkerhetsforskning» som var finansiert av Samferdselsdepartementet. Siden 1980 og fram til i dag er Trafikksikkerhetshåndboken finansiert av Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet. Den første versjonen av Trafikksikkerhetshåndboken ble publisert i 1982. Rune Elvik har siden 1980 bidratt til Trafikksikkerhetshåndboken og han har stått for en stor andel av utviklingen av analysemetoder og presentasjon av tiltakene. Siden 2006 har Alena Katharina Høye vært prosjektleder.

Aktuelle forfattere (som har skrevet eller bidratt til aktuelle kapitler):

 • Alena Høye
 • Rune Elvik
 • Michael W. J. Sørensen
 • Tor-Olav Nævestad
 • Truls Vaa
 • Ross O. Phillipps

De fleste kapitler er skrevet og revidert av TØI helt fra arbeidet med Trafikksikkerhetshåndboken begynte i 1978 og fram til i dag. I 2010-2011 har også forskere fra VTI bidratt til enkelte kapitler.

Bokens oppbygging

Den første delen av Trafikksikkerhetshåndboken inneholder bakgrunnsinformasjon og en leseveiledning. Denne ble sist oppdatert som en TØI-rapport i 2019, og du finner den her (pdf, åpnes i ny fane).

Trafikksikkerhetshåndbokens hoveddel (del 2) inneholder de følgende 10 kapitlene:

 1. Vegutforming og vegutstyr
 2. Drift og vedlikehold av veger
 3. Trafikkregulering
 4. Kjøretøyteknikk og personlig verneutstyr
 5. Kjøretøykontroll og verkstedgodkjenning
 6. Krav til førere, føreropplæring og yrkeskjøring
 7. Trafikantopplæring og informasjon
 8. Kontroll og sanksjoner
 9. Førstehjelp og medisinsk behandling
 10. Overordnede virkemidler

Hvert kapittel er delt inn i underkapitler som beskriver et trafikksikkerhetstiltak (eller en gruppe tiltak). Hvert tiltakskapittel er delt inn i faste avsnitt som beskrives kort i følgende:

 

 • Problem og formål: Beskriver trafikksikkerhetsproblemet som til­taket er ment å løse eller hvilke typer ulykker tiltaket kan påvirke.
 • Beskrivelse av tiltaket: Utformingen og bruken av tiltaket, både i Norge og internasjonalt. Hovedfokuset er på tiltaket eller varianter av tiltaket som er brukt i de empiriske ulykkesstudiene som oppsummeres.
 • Virkning på ulykkene: Tiltakets virkning på ulykker (ev. skadegraden i ulykker), så langt som mulig som prosentvis endring (med konfidensintervall) og basert på systematiske litteraturstudier og metaanalyser av empiriske studier.
 • Virkning på framkommelighet og miljø: Korte beskrivelser av hvordan tiltaket påvirker reisetiden eller reisemulighetene, samt miljøeffekter.
 • Kostnader og nytte-kostnadsvurderinger: Disse avsnittene er avhengige av at det foreligger tilstrekkelig informasjon, både om kostnadene og virkningene på ulykker, samt ev. andre virkninger (for eksempel på reisetid). Slik informasjon er ikke tilgjengelig for alle tiltak.
 • Formelt ansvar og saksgang: Hvem som tar eller kan ta initiativ til et tiltak, hvilke formelle krav og hvilken saksgang som gjelder ved innføring av tiltaket og hvem som har ansvar for gjennomføring av tiltaket.

 

Tredje og siste del av Trafikksikkerhetshåndboken inneholder definisjoner og ordforklaringer.